مهرآوا کرمی

حرکت شماره 1: این حرف با یک‌حرکت قلم نوشته میشود. ✔️با حداقل فشار قلم از بالا به طرف پایینبه شکل بیضی حرکت کنید. دور بزنید و حرکت را به سمت پایین امتداد دهید. و به وسط حرف که رسیدید فشار قلم را به حداکثر( دلخواه) برسانیدو دوباره رفته رفته فشار قلم کم و کمتر شود. و انتهای حرف را بدون فشار قلم با یک حرکت بیضی دیگر ببنیدید. ✔️اگر ارتفاع حرف را از بالا به پایین به سه قسمت مساوی تقسیم کنیمحرکت بالا رونده آخر حرف تا یک سوم ارتفاع ادامه خواهد بود.