کیهان: ادیسه ای فضا زمانی - پنهان شدن در نور

کیهان: ادیسه ای فضا زمانی - پنهان شدن در نور - این قسمت به بررسی نظریه امواج نور که نقش مهمی در پیشرفت علم داشته می پردازد - Gap.im/khelqat - eitaa.com/khelqat