سقف خیمه ای پارکینگ-سایبان چادری کارواش-سایبان پارچه ای جایگاه سوخت-سایبان کششی پایانه اتوبوسرانی-سایبان پارکینگ فرودگاه

شرکت سازه چادری غشا
09380039391
حقانی
با ارائه زیباترین دیزاین های سقف و سایبان چادری جهت هرنوع فضای کاربری با سابقه ای درخشان میباشد که تاکنون پروژه های متعدد بینظیری را دراینباره برعهده داشته است