طرح شی جین پینگ برای «تمدن معاصر ملت چین»

تمدن چین 5 هزار سال پیوسته به رشد خود ادامه داده و ریشه و روح ملت چین است. چینی ها به میراث فرهنگی و مطالعه تاریخ اهمیت می دهند و از تاریخ عبرت می گیرند.
چندی پیش شی جین پینگ، رهبر چین از «دو نماد جغرافیایی فرهنگی " شامل موزه نسخه های ملی و آکادمی تاریخ چین بازدید کرد.
نسخه ها بذرهای به میراث گذاشته شده برای فرهنگ چین محسوب می شوند. موزه نسخه های ملی چین به عنوان "بانک بذر فرهنگ چین" نیز شناخته می شود.
آکادمی تاریخ چین بر پژوهش درباره منشاء تمدن چین متمرکز است.
شی جین پینگ پس از بازدید از این دو «نماد جغرافیایی فرهنگی» در نشستی درباره میراث و توسعه فرهنگی شرکت کرد. او برای اولین بار ایجاد فرهنگ جدید در دوره جدید و ساخت تمدن مدرن ملت چین را مطرح کرد.