قیمت تخم مرغ همچنان در اوج

رصد بازار نشان می‌دهد، قیمت تخم مرغ همچنان روند افزایشی دارد و این در حالیست که قیمت مصوب تخم مرغ شانه‌ای ۲۸ تا ۲۹ هزار تومان تعیین شده است.