روش های پیدا کردن دوستان جدید

ایجاد دوستی های جدید هرچند ممکن است مشکل به نظر برسد اما اگر موفق به این کار شوید، بسیار خوشایند خواهد بود.

دوستان نقش عمده ای می توانند در زندگی ما داشته باشند. در واقع ما با دوستانمان زندگی را از پیش می بریم، پستی ها و بلندی های زندگی مان را با آنها در میان می گذاریم حتی دردها و لذت ها را. بدون حضور دوستان، زندگی کیفیت چندانی نخواهد داشت.
"منبع: مرکز مشاوره و روانشناسی مشاورانه - روش های پیدا کردن دوستان جدید و ارتباطهای موثر
"