آخرین آمار کرونا در 23 شهریور در ایران

فوت ۱۲۸ نفر دیگر براثر کرونا در ایران؛ ۲۰۸۹ نفر مبتلا شدند

مبتلایان جدید: ۲.۰۸۹ نفر
قربانیان جدید: ۱۲۸ نفر

کل مبتلایان: ۴۰۲.۰۲۹ نفر
کل قربانیان: ۲۳.۱۵۷ نفر

بهبودیافتگان: ۳۴۶.۲۴۲ نفر
بیماران بدحال: ۳.۷۹۱ نفر