مهوش وقاری: اقامت دبی با خرید ملک از داماک

پرسنل فارسی دفتر مرکزی داماک:
پرسنل 1
00971505023238
پرسنل 2
00971503084030
پرسنل 3
00971507248894
پرسنل4
00971503829055
پرسنل5
00971502061350
پرسنل6
00971502765050
پرسنل7
00971508446060
پرسنل8
00971503949090
پرسنل9
00971502745050
پرسنل10
00971508642000
پرسنل11
00971503765050
پرسنل12
00971502593030
پرسنل13
00971509696550
پرسنل فروش14
00971501142020
پرسنل فروش15
00971503965050
پرسنل فروش16
00971501142020
شریفه منفرد
00971504085556

ایمیل فارسی داماک :
Persian@damacgroup.com