مستند The Iranian Embassy Siege 1980

مستند درباره گروگانگیری در سفارت ایران در لندن در سال 1359
محصول سال 2004