آخرین جزئیات انفجار تروریستی در استان هاتای ترکیه

آخرین جزئیات انفجار تروریستی در استان هاتای ترکیه
خبرنگار صداوسیما در خصوص آخرین جزئیات انفجار تروریستی در استان هاتای ترکیه توضیحاتی را ارائه کرد.