ابن تيميه هم درباره قدرت اولياء الله همعقيده شيعه و اهل سنت بوده

ابن تيميه هم درباره قدرت اولياء الله همعقيده شيعه و اهل سنت بوده