10# خواندن ، فصل اول ، قسمت دهم و آخر ، تلفظ پنج حرف قطب جد

1دقیقه با قرآن آسان

استاد محمد امین آراسته ، خواندن قرآن کریم ، فصل اول ، مقدماتی ، جلسه دهم ، تمرین پنج حرف قطب جد هنگامی که ساکن هستند (و مرور ح ه و ضمه ها و فتحه ها و کسره ها) ، سوره مبارکه حمد (فاتحه الکتاب) و سوره توحید

مشاهده پورتال قرآن آسان :
"پورتال جامع اینترنتی قرآن آسان زیر نظر استاد محمد امین آراسته"

مدرس: استاد محمد امین آراسته، مدرس حفظ، قرائت، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم