اگر شاد نباشیم ، باید استغفار کنیم !.

اگر ویدئوی " معجزات اشک " ،
از این همراه کوچکتان را ملاحظه کرده باشید ،
عرض کردم که علیرغم همهٔ تبلیغاتی که دربارهٔ
غمبارگی دین می شود ، شواهد درون دینی ،
برخلاف این تبلیغات است ،
و همانگونه که عنوان شد ، در دین ،
اصل و اساس ، بر شادبودن است ،
و چنانچه در سخنان آقای علیرضا پناهیان ،
در این ویدئو ، شاهد خواهید بود ،
اگر ، متدیّنین ، شاد نباشند ، باید ؛
به درگاه خداوند ، استغفار نمایند .
تنها شرطی که برای شادبودن وجود دارد ،
" نجابت شادی " است ، یعنی ؛ شادبودن ،
می بایست ، نجیبانه و محترمانه باشد .
بنابراین :
شاد باشیم ، زیرا شادی :
نه تنها ، " حقّ ماست " ،
بلکه :
" وظیفهٔ ما هم هست " .