مقایسه عملکرد مسی 19 ساله با کوبو ستاره ژاپنی رئال

کوبو بازیکن فوتبال تیم رئال مادرید است که به صورت قرضی در تیم مایورکا اسپانیا بازی میکند.