رمان «رویسا» نویسنده «سارا طهماسبی» خانه داستان چوک

صدویکمین برنامه نمایش صوتی خانه داستان چوک
رمان «رویسا» نویسنده «سارا طهماسبی»
راوی «صبا طهماسبی»
کارگردان: مهدی رضایی با همکاری مریم بستان بان
درِ خانۀ داستان چوک به روی همه باز است
سایت کانون فرهنگی چوک www.chouk.ir
سایت آموزشگاه خانه داستان چوک www.khanehdastan.ir
کانال کانون فرهنگی چوک t.me/chookasosiation
خانه ویراستاران چوک t.me/virastaranchook
صفحه ویژه مهدی رضایی نویسنده www.chouk.ir/safhe-vijeh-azae/50-mehdirezayi.html