یک مدینه بود و یک ام البنین

ای مدینه یاد داری پیش از این / یک مدینه بود و یک ام البنین