شوخی با روحانی، احمدی‌ نژاد و خاتمی در پایتخت شش

شوخی با روحانی، احمدی‌ نژاد و خاتمی در پایتخت شش