موج طوفان

سینمایی - موج طوفان - کارگردان : منوچهر احمدی - ۱۳۵۹ - در یكی از بنادر جنوب صیادی به نام عاشور بزرگترین مروارید را صید می كند. سودجویان و دلالها مروارید در صددند تا مروارید را از چنگ او در آورند. بین عاشور و دلالها نزاع سختی در می گیرد. عاشور ناخواسته یكی از آنها را به قتل می رساند...