مصاحبه با پهلوان ایوب حسنی

Interview with champion Ayub Hasani, the honorable person in charge of holding Chukhe competitions
On the sidelines of the Choukhe national team selection competitions
Mashhad / Wrestling House


مصاحبه با پهلوان ایوب حسنی مسئول محترم برگزاری مسابقات کشتی با چوخه کشور
در حاشیه برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی چوخه (۱۴۰۱/۰۳/۲۰)
مشهد مقدس/ خانه کشتی



#تیم_ملی_چوخه #کشتی_با_چوخه #کشتی_چوخه #ایوب_حسنی #چوخه