در رابطه با تشخیص احساسات در متن و مدلسازی عنوان با هوش مصنوعی

درود
ویدیوی بالا در رابطه با این پست ( https://vrgl.ir/EE7rk ) و در زمینه بررسی کدها و اطلاعات تشخیص احساسات با مدل سازی عنوان تهیه شده است.
لینک های مطرح شده در این پست در زیر قابل مشاهده می باشد:

http://doctorsnapshot.herokuapp.com/
Topic modeling and sentiment analysis to pinpoint the perfect doctor : https://short.gy/3R5KMW
DoctorSnapshot GitHub Repo: https://github.com/nuwapi/DoctorSnapshot


Google Search for > : https://short.gy/weAuQX
در رابطه با >> تحلیل موضوع در متن کاوی
> Topic Modeling in Sentiment Analysis: A Systematic
Review : https://short.gy/Yp8aHo

Github Link of > : https://github.com/So-AI-love/Peper-Analysis

Colab Page of > : https://short.gy/79wAp9

https://vrgl.ir/IfdvE

با تشکر