بازسازی خانه های کوچک در تبریز

لازم به توجه است که بازسازی ساختمان قدیمی شامل بازسازی بخش های مختلف از جمله آشپزخانه، اتاق خواب، سرویس بهداشتی و که برای هر بخش باید با توجه به نیاز کارفرما و همچنین ابعاد در نظر گرفته شود. محیط زیست، طراحی و برنامه باشد.

https://behzadconstruction.ir/reconstruction-and-renovation/