پودر نوتری پلکس کارن

https://drzohrezarepharmacy.com/Product/Protein

پودر نوتری پلکس کارن خالص ترین نوع پروتئین است که فرآیند های جانبی تبدیل شیر به پنیر به دست می آید، همچنین BCAA آن بالا و دارای آمینواسیده های عالی می‌باشد و برای کاهش چربی، ایجاد ماهیچه یا هر گونه مصارف ورزشی مناسب می‌باشد.