مجموعه داستان«فقط چندمتر آنطرف‌تر» نویسنده «علی اصغر محمدزاده » خانه داستان چوک

نودوهشتمین برنامه نمایش صوتی خانه داستان چوک
مجموعه داستان«فقط چندمتر آنطرف‌تر» نویسنده «علی اصغر محمدزاده »
راوی «علی فخاری»
کارگردان: مهدی رضایی با همکاری مریم بستان بان
درِ خانۀ داستان چوک به روی همه باز است.
سایت کانون فرهنگی چوک www.chouk.ir
سایت آموزشگاه خانه داستان چوک www.khanehdastan.ir
کانال کانون فرهنگی چوک t.me/chookasosiation
خانه ویراستاران چوک t.me/virastaranchook صفحه ویژه مهدی رضایی نویسنده www.chouk.ir/safhe-vijeh-azae/50-mehdirezayi.html