فیکس کردن کابل ها در کنار پمپ و مفصل کنار لوله آبده و بانداژ آن

آموزش روش صحيح نصب تجهيزات چاه های عميق آب شرب swrcable

مرحله دوازدهم : فیکس کردن کابل ها در کنار پمپ و مفصل کنار لوله آبده و بانداژ آن

https://www.simandcable.com