تصادفات خطرناک و مرگبار به دلیل خلوتی خیابان ‌های شهر

اعمال محدودیت‌های کرونایی در شب‌ها، باعث جولان برخی از رانندگان متخلف شده است.