خلاصه کتاب اثر مرکب دارن هاردی (دانلود pdf خلاصه کتاب اثر مرکب)

https://razejazb.ir/darren-hardys-compound-effect-book/

در خلاصه کتاب اثر مرکب مطرح می‌شود که راهکارها و فنون موفقیت دیگر راز نیستند اما اغلب افراد از آن غافل هستند.

هیچ‌چیز مانند اثر مرکب ، قدرت کارهای ساده‌ای که مکرر و به‌مرورزمان انجام می‌شود را نشان نمی‌دهد. مهم نیست چه چیزی فرامی‌گیرید، چه راهکارها و فنونی بکار می‌برید، موفقیت حاصل اثر مرکب است.

این همان چیزی است که به کسب موفقیت‌های وسیع در زندگی کمک می‌کند.

هر آنچه تاکنون رؤیا، آرزو یا هدف زندگی‌تان بوده است، طرح رسیدن به آن در این کتاب قرار دارد. آن را بخوانید و بگذارید دنیای شمارا به جنبش درآورد.


https://razejazb.ir/darren-hardys-compound-effect-book/