گونی

• نام، رنگ، ابعاد ( عرض”دهنه”، طول” ارتفاع” ) در 8 سایز؛
سایز 1 گونی سفید 50*70
سایز 2 گونی سفید50*75
سایز 3 گونی سفید50*80
سایز 4 گونی سفید 60*93
سایز 5 گونی سفید 60*110
سایز 6 گونی سفید 70*110
سایز 7 گونی سفید110*160
سایز 8 گونی سفید110*173