چطور یک طفل 6 ماهه باب الحوائج است در حالی که حتی به سن تکلیف نرسیده است؟

استاد محمدی - پرسمان عاشورایی - شبکه جهانی ولایت