برگزاری "اجلاسی برای دموکراسی" بر ویرانه دموکراسی آمریکایی

این مستند ، بیانگر ابعاد افول دموکراسی در کشور آمریکاست . کشوری که خود به بهانه گسترش دموکراسی در حال دستیازی به منابع طبیعی سایر کشورهاست، در درون خویش به نوعی خودکشی دموکراسی مبتلاست.
دولت بایدن روز پنجشنبه ۱۰  اسفند دومین نشست سالانه با عنوان "اجلاس برای دموکراسی" را در شرایطی به پایان رساند که جامعه آمریکا از تحقق دموکراسی واقعی در این کشور ناامید است .