نکات ایمنی در هنگام زلزله

رعایت نکات ایمنی یکی از ملزومات بسیار مهم در زمینه جلوگیری از اتفاقات است. به خصوص در هنگام زلزله که بسیار اموزش در این زمینه کم است بهتر است این نکات را رعایت کنید.
پیشنهاد میشود برای مشاهده بیشتر این نکات مطلب نکات ایمنی را مطالعه کنید.
__________________________________________________
https://tpn-co.com/