اهنگ لزومی نداره از تی ام بکس

اهنگ لزومی نداره از تی ام بکس
♫ ♫♫♫ ♫

از کی تاحالا شبا میری هی ولو

تو که آروم بودی خجالتی و ملو

از کی تو بی من تو پارتیا هی ولو چی

شد که از این رو به اون رو شدی یهو

اصا لو لو لو لو لزومی نداره اصا لو لو لو لو لزومی نداره