اعتبار سنجی افراد یک جامعه که بعنوان خانواده یک جامعه تلقی می‌شوند

اعتبار سنجی افراد یک جامعه که بعنوان خانواده یک جامعه تلقی می‌شوند به افکار و منش آنهاست نه به ظاهر و پوشش آنها
✅دکتر فخرالدین سیفی ✅کاندید یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی✅کد انتخاباتی:۵۵١٢ .