آموزش سالیدورک طراحی مدل جا عطری

آموزش سالیدورک پیشرفته با ایجاد مدل جا عطری در نرم افزار سالیدورک که در اینجا مدل براحتی در نرم افزار سالیدورک بدست می آِید برای دیدن مابقی تمرینات وارد سایت اصلی شوید