وقتی خدا تصمیم میگیره همچنان زندگی کنی/مرگ در یک قدمی

وقتی خدا تصمیم میگیره همچنان زندگی کنی/مرگ در یک قدمی