کانتینر تصفیه آب

کانتینر تصفیه آب
https://abpaksazan.com/?p=3646
واحدهای نمک زدایی با ظرف نقش اصلی را در صنعت تصفیه آب دارند و از بهترین روش های موجود برای رفع نیاز به تصفیه آب صنعتی هستند.
واحدهای تصفیه آب مبتنی بر کانتینر برای کارخانه هایی که منطقه تصفیه آب مشخصی ندارند یا فضای کمی برای این کار ندارند به دلیل قابلیت حمل و همچنین سرعت نصب ، راه حل بسیار مناسبی است. این واحدهای نمک زدایی تجهیزات موبایل کمی دارند و تأثیر کمی بر محیط اطراف آنها دارند.