اگر به کرونا مبتلا شدیم چه کنیم ؟

اگر به کرونا مبتلا شدیم چه کنیم ؟
اگر به کرونا مبتلا شدیم چند روز در خانه بمانیم ؟
اگر به کرونا مبتلا شدیم چه دارویی بخوریم ؟
اگر به کرونا مبتلا شدیم چه غذایی بخوریم ؟
اگر به کرونا مبتلا شدیم چه غذایی نخوریم؟
برای رسیدن به پاسخ سوال های بالا ویدیو را دنبال کنید .