تاثیر گذار درباره گناه و توبه

باتشکر از سازندگان اصلی این فیلم و تمام کسانی که این فیلم را دیده و پخش میکنند و در ثواب آگاه کردن مردم در سراسر دنیا شریک میشوند.