افرادی که دیروز سهام خود را فروخته اند، ضرر کردند!

وزیر اقتصاد: کسانی که دیروز سهام خود را فروخته اند، ضرر کردند!