مصوبه امروز مجلس در مورد آزمون وکالت چه بود؟

مصوبه امروز مجلس در مورد آزمون وکالت