دستگاه تسمه کش نیمه اتوماتیک

تسمه کش نیمه اتوماتیک
تسمه کش تمام اتوماتیک
تسمه کش پرتابل بادی
تسمه کش پرتابل دستی
http://avinplast.com