توضیحات علوی درباره بازیکنان انتخابی تیم ملی فوتبال

توضیحات امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره بازیکنان انتخابی تیم ملی فوتبال