حالا شد ! . ایول ! .

از سرعت عمل یارانمان ، در میهن ویدئو ،
که مشکل به وجود آمده را ، با همّت خود ،
حل کردند ، صمیمانه ؛ تقدیر می کنم .
دست مریزاد .