فرهنگستان علوم(تغییراقلیم)

مهندسان برجسته کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1396/مهندس کوروش اسدسنگابی/دکتر رحیم اسلامی زاده/دکتر حسین بشاتی/دکتر علی عطار/مهندسی مهدی قلی میار