بخش اول میز گرد تخصصی با محور منافع فردی و گروهی

بخش اول میز گرد تخصصی با محور منافع فردی و گروهی
مدعوین آقای دکتر محمدحسین جوادی و خانم دکتر مینو امین زاده

#منافع_فردی#منافع_جمعی#فردگرایی#منفعت_طلب
#خودخواهی #عدم_امنیت_فردی#خودشیفتگی#روانشناسی #اینستاگرام#محتوا#تولید_محتوا
#ارتباطات#اجتماع#جامعه_شناسی
@goosheyecheshm