اگر گوشی اندرویدیمان دزدیده شد چه کاری انجام بدهیم؟

اگر گوشی اندرویدی ما دزدیده و یا گم شد چه کاری باید انجام دهیم و چگونه آن را پیدا کنیم ؟یا اگر نتوانستیم آن را پیدا کنیم چگونه اطلاهاتمان را از گوشی اندرویدی دزدیده شده پاک کنیم تا هر فردی نتواند از آن استفاده کند.تنها با چند تنظیم ساده.