ورور مشاته شانه تورریه جانانه هردن بیر ادر عاشیقلر احوالین پریشان شانه هردن بیر (علی آقا واحد)

ورور مشاته شانه تورریه جانانه هردن بیر
ادر عاشیقلر احوالین پریشان شانه هردن بیر
(علی آقا واحد)