وقتی اولین بار سوار کشتی میشی

قسمتی از فیلم The Legend of 1900
حکایت نوزادی که در یک کشتی بدنیا آمد، در همان کشتی بزرگ شد، در همان کشتی از دنیا رفت و هیچگاه پا به خشکی نگذاشت.