آشکار شدن رابطه پنهان! عادت بد و تله بی ارزشی چه ارتباطی دارند؟ - فرافکر

آیا تا به حال برایتان پیش آمده که یک عادت بد داشته باشید و هر وقت این عادت بد را انجام می دهید، شروع کنید به سرزنش کردن خودتان؟
و بعد از مدتی احساس کنید که این عادت بد دارد به تدریج در زندگی شما قویتر و ماندگارتر می شود؟!
اگر چنین چیزی را تجربه کرده اید با ما تا پایان این ویدیو همراه باشید. می خواهیم یک راز را به شما بگوییم!

زمانی که من عادت بدی دارم و این عادت را انجام می دهم یا اینکه یک عادت خوب را انجام نمی دهم، شروع می کنم به سرزنش کردن خودم.
مدام خودم را سرزنش میکنم، تحقیر می کنم و جمله هایی همچون:

باز نتونستی انجام بدی
بازم خراب کردی
تو رو قولت نمیمونی
تو هر روز داری بدتر از دیروز میشی
و… را به خودم می گویم!

هر بار که این عادت اتفاق می افتد و من خودم را سرزنش می کنم، یک اتفاق دیگر هم دارد می افتد.
یک چیزی دارد تولید می شود: تحقیر شدن من! بی ارزش شدن من! پایین آمدن درجه ی اعتبار من نزد خودم!

http://farafekr.com/bad-habbit/