بخشنامه جدید ارز به صرافی ها

محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت : بخشنامه جدید ارزی یکی دو روز دیگر به صرافی‌ها می‌رسد.