متولدین شهریور ماه را بشناسیم !

عنصر شهریور ماهی ها خاک و سیاره انها عطارد است.
اعداد شانس متولدین شهریور 3 و 5 میباشد و سنگ یاقوت کبود برای انها خوش یمنی میاورد.
اگر شما متولد شهریور هستید یا اطرافیان شما متولد این ماه از سال هستند با دنبال کردن این ویدیو شناخت بهتری نسبت به افراد شهریوری بدست بیاورید .